Vai es zinu pietiekami daudz par TO?

Tēma: Seksualitāte

Vecuma grupa: 7.-9. klase

Mērķis: Veidot jauniešu izpratni par seksualitāti kā par katra cilvēka dabisku un būtisku personības sastāvdaļu.

Apraksts: Nodarbībā tiek diskutēts par tādiem jautājumiem kā intimitāte, dzimumu lomas, stereotipi, vecāku, skolas un mediju ietekme uz mūsu seksualitātes izpausmēm. Nodarbībā īpaši akcentēta tēma par atbildību, ko katrs uzņemas par savu seksuālo uzvedību un tās sekām, kā arī tas, ka cita cilvēka seksualitātes izpausmes nav nosodāmas, ja vien tās nenodara ļaunumu līdzcilvēkiem. Nodarbībā uzmanība pievērsta cilvēka seksualitātei, ko nosaka indivīda personība, nevis viņa aktivitāte seksuālajās attiecībās.