Mājaslapas lietošanas noteikumi

22.07.2022.

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1.1. Biedrība “Papardes zieds”, reģ. Nr. 40008010971, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 147 k-2 – 47, Rīga, LV-1013 (turpmāk – “Papardes zieds”), sniedz pakalpojumus, kas norādīti mājas lapā www.papardeszieds.lv (turpmāk– Mājas lapa).

1.2. Apmeklējot Mājas lapu un to lietojot, aicinām Jūs iepazīties ar šiem “Papardes zieds” Mājas lapas www.papardeszieds.lv lietošanas noteikumiem (turpmāk – Noteikumi), kā arī Privātuma politiku. Noteikumi attiecas uz visiem Mājas lapas lietotājiem un apmeklētājiem. Izmantojot Mājas lapu, Jūs apstiprināt, ka piekrītat Noteikumiem. Ja Jūs nepiekrītat Noteikumiem, lūdzu, neizmantojiet Mājas lapu.

1.3. Ja patērētājs iegādājas Mājas lapā piedāvātās nodarbības un konsultācijas (turpmāk –Pakalpojumi), tad šāda savstarpēja vienošanās ir Distances līgums, kam piemērojamas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/7/EEK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Patērētāju tiesību aizsardzības likuma un Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.255 „Noteikumi par distances līgumu” prasības. Ja kāds Noteikumu punkts nonāk pretrunā ar normatīvo regulējumu, šāds noteikums tiks uzskatīts par izslēgtu no Noteikumiem. Tas neietekmēs Noteikumu spēkā esamību, likumību un izpildāmību.

2. DATU AIZSARDZĪBA

2.1. “Papardes zieds” veic personas datu apstrādi saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem datu aizsardzībai piemērojamiem tiesību aktiem.

2.2. Ar informāciju par to, kā “Papardes zieds” apstrādā Jūsu personas datus, Jūs varat iepazīties mūsu Privātuma politikā.

3. CENAS

3.1. Mājas lapā visas Pakalpojumu cenas ir norādītas eiro (EUR) valūtā.

3.2. “Papardes zieds” ir tiesības mainīt Pakalpojumu cenas jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Jums ir tiesības iegādāties Pakalpojumus par aktuālajām cenām.

4. IEGĀDE UN NORĒĶINU KĀRTĪBA UN DROŠĪBA

4.1. Par Pakalpojumu iegādi Mājas lapā varat norēķināties ar internetbankas starpniecību, kā arī izmantojot maksājumu karti. Pieejamie maksājumu veidi un kartes, kuras mēs pieņemam, ir norādītas mūsu Mājas lapā.

4.2. Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platformas Montonio Finance (montonio.com) un Stripe (stripe.com).

4.3. “Papardes zieds” negarantē visu norēķinu karšu pieņemšanu apmaksai. Ja Jums rodas problēmas ar maksājumu karti, lūdzam rakstīt uz info@papardeszieds.lv.

4.4. “Papardes zieds” neuzglabā Jūsu maksājumu kartes datus vai citu maksājuma līdzekļu informāciju.

4.5. Maksājumu tehnisko drošību nodrošina ar SSL sertifikātu, kas garantē datu pārsūtīšanas drošību un nepieejamību trešajai pusei.

5. ATTEIKUMA TIESĪBU IZMANTOŠANA

5.1. Ja esat patērētājs, Jums ir tiesības 14 dienu laikā no Pakalpojuma iegādes brīža atkāpties no pirkuma līguma, kas noslēgts, iegādājoties Pakalpojumu Mājas lapā, nepaskaidrojot iemeslu. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jums ir jānosūta “Papardes zieds” paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu vai jāaizpilda Mājas lapā ievietotā atteikuma tiesību izmantošanas forma. “Papardes zieds” 14 dienu laikā no paziņojuma par atkāpšanās tiesību izmantošanu saņemšanas Jums atmaksās samaksāto naudas summu par Pakalpojuma iegādi.

5.2. Jums vairs nav tiesības atkāpties no pirkuma līguma, ja atkāpšanās tiesību termiņa laikā Pakalpojums Jums tika sniegts pilnībā.

6. PAKALPOJUMU ATBILSTĪBA NOSLĒGTAJAM LĪGUMAM

6.1. “Papardes zieds” rūpējas par savu Pakalpojumu kvalitāti. Ja esat patērētājs, Jums ir tiesības vērsties pie “Papardes zieds” saistībā ar līgumam neatbilstošu Pakalpojumu divu gadu laikā no Pakalpojuma iegādes.

6.2. Pretenzijas par Pakalpojuma kvalitāti izskata tikai pēc pirkuma dokumenta uzrādīšanas.

6.3. Ja Pakalpojums neatbilst līgumam, vispirms Jūs esat tiesīgs prasīt “Papardes zieds” bez maksas neatbilstības novēršanu. Ja tas nav iespējams, Jūs esat tiesīgs prasīt, lai “Papardes zieds” attiecīgi samazina pakalpojuma cenu vai atmaksā par Pakalpojumu samaksāto naudas summu.

6.4. Samazinot cenu vai atceļot līgumu un atmaksājot Jums par Pakalpojumu samaksāto naudas summu, var tikt ņemts vērā labums, ko Jūs guvāt, saņemot Pakalpojumu, un par ko puses ir vienojušās.

6.5. “Papardes zieds” pienākums ir izpildīt tādu Noteikumu 6.3. punktā minēto prasījumu, kas ir atbilstošs un samērīgs, ņemot vērā Pakalpojuma un tā neatbilstības raksturu, kā arī neradot neērtības Jums. 6.3. punktā minēto tiesību izmantošana neizslēdz Jūsu tiesības pieprasīt zaudējuma atlīdzību vai līgumsoda samaksu.

7. LIETOTĀJA ATBILDĪBA

7.1. Piekļūstot Mājas lapai vai lietojot to, Jums ir jāievēro šie Noteikumi, kā arī Mājas lapā publicētie īpašie brīdinājumi vai norādījumi par piekļuvi vai lietošanu. Jums vienmēr jārīkojas labticīgi, atbilstoši likumam un vispārpieņemtajai praksei. Jūs nedrīkstiet veikt jebkādas izmaiņas vai labojumus Mājas lapā, tajā atrodamajā saturā vai pakalpojumos, kā arī jebkādā veidā kaitēt Mājas lapas darbībai vai funkcionalitātei. Ja Jūs apzināti vai nolaidības dēļ pārkāpjat Noteikumos paredzētās saistības, Jūs esat atbildīgs par visiem zaudējumiem un kaitējumu, ko šāds pārkāpums ir nodarījis “Papardes zieds”, mūsu partneriem vai licenču devējiem.

8. SAITES UZ TREŠO PUŠU MĀJAS LAPĀM

8.1. “Papardes zieds” nav atbildīgs par citu mājas lapu saturu, uz kurām vai no kurām ved “Papardes zieds” Mājas lapas saites. Mājas lapā redzamās saites izveidotas vienīgi Jūsu ērtībai. Uz citām tīmekļa vietnēm, mājas lapām vai no tām vedošu saišu izmantošana ir Jūsu pašu atbildība. “Papardes zieds” nekādā veidā nav atbildīgs par citu tīmekļa vietņu pārbaudi vai izvērtēšanu, no kurām vai uz kurām ved “Papardes zieds” Mājas lapas saites, un “Papardes zieds” negarantē citu šādu tīmekļa vietņu piedāvājumu, kā arī “Papardes zieds” neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz citu mājas lapu un vietņu darbību, saturu, produktiem vai pakalpojumiem, ieskaitot to privātuma politikas un lietošanas noteikumus. Jums patstāvīgi uzmanīgi jāiepazīstas ar citu apmeklēto tīmekļa vietņu lietošanas noteikumiem un privātuma politiku.

9. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

9.1. Visa šajā Mājas lapā pieejamā informācija un saturs, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar preču zīmēm, logotipiem, tekstu, grafiskām zīmēm, pogu ikonām, attēliem, skaņas ierakstu fragmentiem, datu apkopojumiem un programmatūru, ir “Papardes zieds” vai tā partneru īpašums, un to aizsargā normatīvie akti intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā. Bez skaidras “Papardes zieds” rakstiskas atļaujas “Papardes zieds” piederošo preču zīmju izmantošana jebkādā veidā, neatkarīgi no mērķiem, nav atļauta, izņemot gadījumus, kad to tieši pieļauj normatīvie akti.

10. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

10.1. Ja saistībā ar šo Mājas lapu rodas strīds, visas šajos Noteikumos paredzētās tiesības un pienākumus, kā arī visas darbības to ietvaros regulē Latvijas Republikas normatīvie akti.

10.2. Puses visus strīdus, kas jebkādā veidā attiecas uz Mājas lapas apmeklējumu vai rodas saistībā ar šī Distances līguma izpildi, skaidrojumu vai tā darbības izbeigšanu, centīsies atrisināt savstarpējās pārrunās.

10.3. Ja puses nespēj izšķirt radušos strīdu savstarpējās pārrunās, jebkurai no pusēm ir tiesības vērsties Latvijas Republikas tiesā.

10.4. Ja Jūs uzskatāt, ka “Papardes zieds” ir pārkāpis patērētāju tiesību aizsardzības noteikumus, piemēram, attiecībā uz informācijas sniegšanu par Pakalpojumiem, Distances līgumu vai atteikuma tiesībām, lūdzam vispirms nosūtīt “Papardes zieds” argumentētu pretenziju uz e-pasta adresi info@papardeszieds.lv. Mēs izskatīsim Jūsu pretenziju un sniegsim atbildi. Ja Jūs nepiekrītat mūsu atbildei, Jūs varat vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, lai risinātu strīdu ārpustiesas kārtībā. Vairāk informācijas: https://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0.

10.5. Ja starp “Papardes zieds” un patērētāju rodas strīds par fizisko personu datu aizsardzības jautājumiem, jebkurai no pusēm ir tiesības vērsties tiesā, kā arī Datu valsts inspekcijā, adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050.

11. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

11.1. Šie Noteikumi veido visu starp Jums un “Papardes zieds” noslēgto vienošanos attiecībā uz šīs Mājas lapas un tās satura lietošanu.

11.2. “Papardes zieds” ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt Noteikumus, publicējot attiecīgās izmaiņas Mājas lapā un norādot pēdējo izmaiņu veikšanas datumu. Jebkuras Noteikumos veiktās izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas. Turpinot lietot Mājas lapu pēc šādu izmaiņu veikšanas, jūs ar to apliecināt savu piekrišanu visām izmaiņām.

12. NEPĀRVARAMA VARA

12.1. “Papardes zieds” nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus “Papardes zieds” saprātīgas kontroles, kurus nevarēja ne paredzēt ne novērst, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā “Papardes zieds” sazināsies ar Jums un centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.