Par mums

Biedrības „Papardes zieds” padome

Padomes locekļu galvenais uzdevums ir pildīt biedrības pastāvīgi funkcionējošās zemākās lēmējinstitūcijas pienākumus:

  • plānot, pieņemt un uzraudzīt biedrības lēmumu īstenošanu atbilstoši apstiprinātajām stratēģijām un vērtībām,
  • sniegt padomus un ekspertu atzinumus biedrības darbiniekiem dažādos jautājumos, lai efektīvāk sasniegtu rezultātus.

Biedrības „Papardes zieds” padome sastāv no 9 personām, kuras aizklātā balsojumā uz 3 gadiem ieceļ biedru kopsapulce. Biedrības „Papardes zieds” statūtos ir paredzēts, ka padomes sastāvā ir jābūt vismaz 5 sievietēm un 2 jauniešiem/jaunietēm. Padomes prezidents ir biedrības publiskais pārstāvis. Padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi 3 mēnešos.

Papardes zieda komanda

„Padomei ir vērotājas loma biedrības „Papardes zieds” uzdevumu īstenošanā un mērķu sasniegšanā. Tās dalībnieki periodiski pauž viedokli vai sniedz ieteikumus par organizācijas darbu. Padomi ievēlē no biedru vidus, tādēļ tā nav pārāka par pašu organizāciju un pastāv līdzās visiem, kas ikdienā nodrošina organizācijas darbu vai citādi atbalsta organizācijas mērķus.

Reinis Āboltiņš

Padomes prezidents

Reinis Āboltiņš

Reinis Āboltiņš

Padomes prezidents

Enerģētikas eksperts

Mārtiņš Etkins

Mārtiņš Etkins

Mantzinis

Mākslas terapeits

Anda Ķīvīte-Urtāne

Anda Ķīvīte-Urtāne

Padomes locekle

Dr. med., Rīgas Stradiņa universitātes docētāja, Sabiedrības veselības institūta direktore

Ieva Stokenberga

Ieva Stokenberga

Padomes locekle

Dr. psych., Latvijas Universitātes pētniece

Kārlis Igals

Kārlis Igals

Padomes loceklis

Uzņēmējs

Ieva Pūce

Ieva Pūce

Padomes locekle

Jauniete, psiholoģijas studente

Anete Latakaite-Mielava

Anete Latakaite-Mielava

Padomes locekle

Uzņēmēja

Laura Isajeva

Laura Isajeva

Drošumsardzes uzraudze

Sabiedrības veselības speciāliste, Mg. sc. sal., Rīgas Stradiņa universitātes docētāja

Linda Curika

Linda Curika

Padomes locekle

Stratēģiskās komunikācijas eksperte