Pakalpojumi

jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem, viņu vecākiem un aprūpes personām

„Papardes zieds” piedāvā izglītojošas un informatīvas nodarbības cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem par higiēnu, ķermeni, drošību un veselīgām attiecībām. Nodarbības ir sagatavotas saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas un citu nozīmīgāko seksuālās veselības izglītības organizāciju vadlīnijām un ieteikumiem.

Tāpat sadaļā atradīsiet informāciju par organizācijas atbalsta pasākumu un pakalpojumu piedāvājumu cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem vecākiem un atbalsta personām.

Nodarbības cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem

Lai veicinātu cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem izprati par sevi un ar seksualitāti un reproduktīvo veselību saistītiem jautājumiem, ir svarīgi par to runāt vieglā un viņiem saprotamā valodā. Seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumi ir sensitīvi un par tiem ir grūti runāt. Tāpēc piedāvājam nodarbības, kurās aptverti jautājumi par personīgo higiēnu, ķermeni un ar to saistītiem procesiem, drošību, robežām starp privāto un publisko, romantiskām un seksuālām attiecībām, pašapmierināšanos, ģimenes modeļiem un ģimenes plānošanas metodēm.

Ņemot vērā vecumposma īpatnības un iespējamo dažādo grupu garīgās attīstības līmeni, intereses un vajadzības, vienojoties ar izglītības iestādes/ attīstības centra/ dienas centra pārstāvi, nodarbību skaits, kā arī katra nodarbība un uzskates/izdales materiāli tiek pielāgoti grupas vajadzībām.

Izglītojošo nodarbību tēmas (tiek saskaņotas ar katru iestādi, ņemot vērā konkrēto klientu grupu vajadzības un piemērotību):

  • Pubertāte meitenēm;
  • Pubertāte zēniem;
  • Ķermenis un higiēna;
  • Privāts un publisks;
  • Drošas attiecības.

 

Nodarbībās tiek izmantotas mērķauditorijai piemērotas neformālās izglītības metodes (lomu spēles, diskusijas, citas dalībniekus iesaistošas aktivitātes), lai iesaistītu visus nodarbību dalībniekus. Nodarbībās tiek nodrošināta informācijas sniegšana, zināšanu un prasmju apguve, izmantojot vieglo valodu.

Tiek rekomendēts, ka pedagogs nepiedalās nodarbībā, lai radītu maksimāli brīvu un atvērtu atmosfēru. Pedagogs var piedalīties, ja grupa izsaka tādu vēlmi vai ir citi iemesli, piemēram, grupā ir cilvēki, kuriem ir nepieciešams pedagoga atbalsts.

Vadītāji/-s nodarbībā var ietvert jautājumus un aktivitātes seksuālās un reproduktīvās veselības jomā atbilstoši grupas interesēm, kas iepriekš nav bijuši iekļauti nodarbību saturā.

Nodarbības vada viens vadītājs, atsevišķos gadījumos (atkarīgs no konkrētās iestādes un grupas, piemēram, situācijās, kur vienam vai vairākiem dalībniekiem vajadzīgs atbalsts, lai vieglāk uztvertu) – divi vadītāji. Nodarbības “Pubertāte zēniem” un “Pubertāte meitenēm” vada atbilstošā dzimuma specialists (zēniem – vīrietis, meitenēm – sieviete).

Interaktīvās metodes parasti iesaista lielāko daļu cilvēku. Tomēr mēdz būt gadījumi, kad kāds atsakās piedalīties. Tad mēs respektējam šīs personas izvēli un šis cilvēks tāpat paliek telpā un iegūst informāciju. Kā arī, ja cilvēks ļoti nevēlas piedalīties, vai ir redzams, ka tas viņu satrauc, ir nepatīkami vai ir jūtamas vardarbības sekas, ļaujam pamest telpu kopā ar skolas vai iestādes kontaktpersonu. Ja nodarbību laikā mums rodas aizdomas, ka kāds cilvēks varētu būt cietis/cieš no vardarbības, bet šī persona tāpat piedalās nodarbībā, pēc nodarbības mēs ziņojam skolas/iestādes kontaktpersonai un vēršam uzmanību šai situācijai.

Atbalsts vecākiem un aprūpes personām

Tikšanos tematika aptver cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem seksualitāti, reproduktīvo veselību un tiesības, ģimenes un atbalsta personu nozīmi un iespējamās rīcības, kā arī savstarpēja atbalsta veidošanu. Tikšanās tiek plānota kā mērķtiecīga saruna, lai pēc iespējas balstītos katras konkrētās auditorijas aktuālajās vajadzībās.

Sarunas laikā apskatāmie jautājumi:

  • kā, ignorējot seksuālās un reproduktīvās tiesības, tiek diskriminēti cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem;
  • kādā veidā negatīvie stereotipi par seksualitāti veicina šo cilvēku sociālo izolāciju un atstumtību;
  • kā zināšanas par savu seksualitāti( tiesības) uzlabo dzīves kvalitāti un ļauj pašnoteikties.

Tiks izmantoti pieredzes stāsti – kā, iesaistot jauniešus ar garīga rakstura traucējumiem savu interešu aizstāvībā, var mainīt aplamos priekšstatus par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējiem seksuālajām un reproduktīvajām tiesībām. Īpaši nozīmīgi ir kliedēt mītu par to, ka jauniešiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem nepiemīt seksuālitāte vai arī gluži pretēji – tie ir hiperseksuāli.

Tikšanos laikā, sarunās iesaistot gan profesionāļus, gan vecākus, veidojam pozitīvu attieksmi, kas balstās zināšanās un izpratnē par seksuālajām un reproduktīvajām tiesībām, kopīgi domājam par vismērķtiecīgākajām darbībām šo tiesību atzīšanā un nostiprināšanā un ģimeņu, kuras audzina jauniešus ar intelektuālās attīstības traucējumiem, atbalstīšanā.

Pēc tikšanās aicinām tās dalībniekus (speciālistus/vecākus)  dalīties ar tikšanās laikā pārrunāto informāciju, atziņām arī ar citiem kolēģiem un vecākiem(atbilstoši situācijai), tādējādi mainot attieksmi pret seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem un palīdzot viņu un pārējo Latvijas speciālistu darbā ar jauniešu izglītošanu/aprūpi.

Pieteikšanās

Sazinieties ar mums, lai iegūtu papildu informāciju par nodarbību un atbalsta tikšanos saturu, norisi un pieteikšanās kārtību: rakstiet uz epastu info@papardeszieds.lv , vai arī zvaniet vai rakstiet īsziņu uz +37126516234 (arī lietotnē “WhatsApp”).