Noslēgts

Projekts vecākiem viņu bērnu seksuālai izglītošanai – ASK

10. janvāris, 2017

Projekts ASK: Pajautā mammai/ pajautā tētim

Biedrība “Papardes zieds” realizējusi projektu – Pajautā mammai/ pajautā tētim. Vecāki kā galvenie padomdevēji jeb kā ģimenē runāt par seksualitāti un savstarpējo attiecību jautājumiem jeb ASK.

Zināšanu nodošana no paaudzes paaudzē ir tradicionāls veids kā bērns ģimenē saņem zināšanas no saviem vecākiem un vecvecākiem. Tā nav tikai sausa informācijas nodošana, tās ir sajūtas, stāsti, domas un pieredze, kuru vecāki nodod savam bērnam.  Parasti šāda zināšanu apguve ir neformāla, tomēr formālā izglītība var palīdzēt vecākiem justies drošākiem, runājot par jebkuru bērnam svarīgu jautājumu (The Scottish Government, 2008, retrieved at http://www.scotland.gov.uk/Publications/2008/06/family-learning).

Vecākiem ir īpaša ietekme uz viņu bērnu audzināšanu, viņi veido pamatus bērna attieksmei pret seksualitāti, uzskatus un uzvedības modeļus, īpaši svarīgi tas ir pusaudžu vecumā. Lai gan visi vecāki vienlīdz brīvi nevar runāt par seksualitātes jautājumiem ar saviem bērniem, tomēr vairums vecāku vēlas, lai viņu bērni būtu zinoši. Nepietiek tikai ar to, ka vecāki zina kādi seksuālās izglītības jautājumi ar bērniem jāapspriež, ir svarīgi, ka viņi to var darīt pārliecinoši, ar pašcieņu un izjūtot komfortu. (J.E. Long Dilworth, 2009).

Mērķis

Projekta mērķis ir izveidot izglītības programmu un metodiskos materiālus vecākiem viņu bērnu seksuālai izglītošanai. Materiāli tiks izstrādāti tā, lai vecāki tos var izmantot gan virtuālajā vidē, gan saņemot pedagoga palīdzību, izglītības programmu būs iespēja apgūt tālmācībā vai dodoties uz semināru.

Projekta mērķauditorija

Projekta mērķu grupa ir vecāki, kuru bērni ir vecumā no 10 līdz 14 gadiem. Visās projekta ieviesējvalstīs tiks sasniegti 20 000 vecāki un ieinteresētās personas, projekta laikā izstrādātos metodiskos materiālus izmantos vairāk nekā 600 vecāki, 120 pedagogi iepazīsies ar vecāku izglītības programmu un spēs sniegt atbalstu vecākiem metodisko materiālu izmantošanā.

Partneri

Projekta galvenās aktivitātes

Vajadzību izvērtēšana un situācijas analīze 

Katrā no projektā iesaistītajām valstīm ir atšķirīga pieredze bērnu un jauniešu seksuālajā izglītošanā, t.sk. bērnu seksuālajai izglītošanai ģimenēs. To nosaka kultūrvēsturiskās atšķirības. Lai metodisko materiālu un izglītības programmu izstrādātu, iespējami atbilstošāku projektā iesaistīto valstu vecāku vajadzībām, projekta sākumā tiks veikta vajadzību izvērtēšana trijās grupās: vecāki, kuriem ir bērni vecumā no 10 līdz 14 gadiem, bērni vecumā no 10 līdz 14 gadiem un procesā ieinteresētie (stakeholders) – projektā izveidotās projekta padomes pārstāvji. Izvērtēšanā tika izmantota anketēšana par seksuālās izglītošanas tradīcijām ģimenē, bērnu-vecāku attiecībām, veidiem kā vecāki ar bērniem pārrunā jautājumus par seksualitāti un savstarpējām attiecībām. Informācija tika iegūta no projekta tiešajām mērķa grupām (bērniem un vecākiem), savukārt anketa tika izmantota aptaujājot projektā ieinteresētās personas (NVO, izglītības jomas pārstāvjus u.c.). Kopumā 100 (50/50) tiešās mērķa grupas pārstāvji. Pēc aptaujas anketu rezultātu apkopošanas notika diskusijas fokusa grupās – bērnu, vecāku un projektā ieinteresēto personu grupās (10 cilvēki katrā fokusgrupā). Tāpat katrā valstī tika veikta situācijas izvērtēšana.

Vajadzību izvērtēšanas procesā tika iegūtas atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

 • Biežāk izmantotie informācijas ieguves avoti vecākiem un bērniem;
 • Pieejamā oficiālā izglītība par seksualitāti un attiecību jautājumiem un tās saturs;
 • Bērnu un vecāku attiecību veidi, runājot par seksualitāti un attiecībām;
 • Vispārējā attieksme pret seksualitāti;
 • Vecāku attieksme pret seksuālo izglītību;
 • Mērķi un uzdevumi seksuālajai izglītībai, kurus uzstāda vecāki, ieinteresētās personas(stakeholders), vietējās iniciatīvas, kas tiek īstenotas iesaistoties ieinteresētajām organizācijām (piemēram vecāku NVO).

Fokusa grupās tika pārrunāti aptaujā iegūtie rezultāti, lai dziļāk izprastu tēmu. Tajās piedalījās 10 cilvēki no katras fokusgrupas. Katras fokusgrupas diskusija ilgums līdz 4 stundām. Diskusijas tika ierakstītas.

Fokusgrupas pārrunu struktūra:

 • Iepazīstināšana ar sarunas mērķiem, projektu un WP, to vadīja divi cilvēki;
 • Iepazīstināšana ar galvenajiem secinājumiem no anketēšanas;
 • Fokusgrupas diskusija par anketēšanā iegūtajiem rezultātiem;
 • Nozīmīgāko rezultātu apspriešana (sintēze).
Labās prakses apkopošana – vecāku loma bērnu seksuālajā izglītībā

Katrā valstī ir izveidojusies noteikta pieredze seksuālajai izglītošanai ģimenēs un ir pieejami noteikti resursi. Visām partnerorganizācijām ir iepriekšēja pieredze pieaugušo tālākizglītībā, kuru izmantojot, tiks veidots dokuments, kas ietvers konkrētās valsts pieredzi un pieejamos resursus jautājumos, kas saistīti ar vecāku iespējām izglītot bērnus par seksualitāti un attiecību jautājumiem.

Ieviešot šo projekta aktivitāti tika:

 • Izstrādāts darba dokuments (30 lpp, elektroniskā formātā, angļu val.)
 • Wp vadošais partneris apkopoja pieredzes un veica to analīzi, kā arī izdarīja secinājumus par vecāku iespējām un lomu bērnu izglītošanā par seksualitātes un attiecību jautājumiem projekta dalībvalstīs (50 lpp, elektroniskā formātā, angļu val).
Metodiskā materiāla izveide vecākiem par bērnu izglītošanu seksualitātes un attiecību jautājumos

WP vadošais partneris izstrādāja divus metodiskos materiālus – vienu, kuru vecāki varēs izmantot patstāvīgi virtuālajā vidē un otru – ar pedagoga atbalstu. Sākotnējā versija tika pārbaudīta (pilotēta) uz šādām vecāku grupām:

 • Vecākiem, kas metodisko materiālu izmantos patstāvīgi virtuālajā vidē;
 • Vecākiem, kas saņems attālinātu atbalstu no speciālistiem metodiskā materiāla izmantošanas laikā;
 • Vecākiem, kuri iesaistīsies apmācību seminārā, kur tiks izmantots metodiskais materiāls.

Metodiskajā materiālā ir šādas nodaļas:

 • Ievads, metodiskā materiāla mērķi un uzdevumi, terminu skaidrojumi, īss projekta apraksts, materiāla izmantošanas iespējas;
 • Bērnu seksuālās izglītošanas pamatjautājumi;
 • Vadlīnijas vecākiem bērnu seksuālajā izglītošanā;
 • Praktiski uzdevumi (pašnovērtējuma anketa, praktisku uzdevumu apraksti vecākiem, nodrošinot bērnu seksuālo izglītošanu, u.c.);
 • Informatīvie resursi, kas projekta ieviesējvalstī ir pieejami par bērnu attīstību vecuma posmā no 10 līdz 14 gadiem, citi pieejamie resursi zināšanu paplašināšanai par bērnu seksuālo izglītošanu;
 • Padomi, kā izmantot virtuāli pieejamo metodisko materiālu.

Materiāla testēšana notika divās fokusgrupās – vecāku grupā, kura atbilst projekta tiešai mērķa grupai un projektā iesaistītajām ieinteresētājām perosnām (stakeholders).

Izglītības programmas izstrāde

Projekta laikā tika izstrādāta izglītības programma vecākiem. Tas ir mācību plāns 40 stundu izglītības programmai vecākiem, kuri projektā izstrādāto metodisko materiālu nevēlēsies izmantot patstāvīgi virtuālajā vidē, bet gan piedalīties apmācības seminārā. Izglītības programmas projekts tika pilotēts, izvērtēts un tikai tad tika izstrādāta izglītības programmas gala versija.

Metodiskā materiāla un izglītības programmas pilotēšana

Katrā no projekta norises valstīm, metodiskā materiāla un izglītības programmas apguvei, tika pilotēti trīs dažādi modeļi:

 1. Patstāvīga resursu apguve. Vecāki izvēlas izglītoties, izmantojot virtuālā vidē pieejamo materiālu bez atbalsta;
 2. Ar daļēju atbalstu. Vecāki izvēlas patstāvīgi iepazīties ar materiālu un piedalīties e-apmācībā. Internetā tiks izveidots vietne, kurā būs pieejami materiāli, būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes, piedalīties forumos, projekta ieviešanas laikā saņemt atbildes no speciālista.
 3. Apmeklējot apmācību semināru. Vecāki izvēlas 40 stundu mācību semināra apmeklējumu, kuru vada pedagogi (speciālisti) izmantojot izstrādāto metodisko materiālu. Vecākiem ir iespēja izmantot e-apmācības resursus.

Katru modeli pilotēja 10 vecāki, kopā 30 vecāki katrā projekta dalībvalstī, kopā 180 vecāki.

Projekta rezultātu izplatīšana

Katrā valstī proketa ieviešanas beigās notika noslēguma konference, kurā ieinteresētās personas (stakeholders), vecāki un pedagogi tiks informēti par projektā gūtajām atziņām, iepazīstināti ar izstrādāto metodisko materiālu un izgītības programmu.

Projekta darbības laiks: 2014.gada 23.septembris – 2016.gada 30.jūnijs

Biedrība „Papardes zieds” ir projekta ieviesējorganizācija Latvijā. „Papardes zieds” projektā sadarbojas ar vecāku nevalstiskajām organizācijām „Latvijas vecāku forums”, „Vecāki par izglītību”, sieviešu organizāciju „Iecavas sieviešu klubu „Liepas””, bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrību „Cerību spārni”, Iecavas vidusskolu, Dzimtmisas pamatskolu un citām nevalstiskajām organizācijām un izglītības iestādēm.

Finansētājs

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas GRUNDTVIG apakšprogramma.
GRUNDTVIG partnerības līguma nr. 538399-LLP-1-2013-1-DK-GRUNDTVIG-GMP.