Noslēgts

NVO koalīcija “Cenzūrai Nē”

12. aprīlis, 2017

Projekta īstenošanas laiks: 

2016. gada 1. jūnijs – 2016. gada 31. oktobris

Projekta mērķis:

Sekmēt kvalitatīvu sabiedrības, it īpaši – izglītojamo bērnu vecāku, līdzdalību un pārstāvniecību izglītības politikas attīstībā, un veidot konstruktīvu dialogu starp izglītības procesā iesaistītajiem, vienlaikus stiprinot koalīcijas “Cenzūrai NĒ!” dalīborganizāciju kapacitāti.

Projekta aktivitātes 2016. gadā: 

Koalīcijas “Cenzūrai NĒ!” telts sarunu festivālā LAMPA

2016. gada 1.-2. jūlijā Cēsīs notika sarunu festivāls LAMPA. Tas apvienoja 150 dažāda formāta pasākumus par visdažādākajām tēmām. Viena no centrālajām tēmām bija izglītība. Biedrības “Papardes zieds” projekta “Cenzūrai NĒ!” telts uz diskusijām un dialogu par vecāku pilnvarām bērnu izglītības procesā divu dienu laikā pulcēja 115 pasākuma dalībniekus. Sarunas vadīja koalīcijas “Cenzūrai NĒ!” eksperti – diskusiju vadītāji Jana SIMANOVSKA, Dace KAVASA, Daina TUPULE.

Koalīcijas tikšanās – seminārs. Rīcības plāna izstrāde

2016. gada 11.-12. jūlijā notika divu dienu seminārs, kura ietvaros koalīcijas organizāciju pārstāvji strādāja pie problēmsituācijas kartēšanas, cilvēktiesību izpratnes problēmjautājumu identifikācijas, situāciju analīzes un komunikācijas, un dialoga metožu izveides tālākajam koalīcijas darbam – rīcības plāna un reģionālo semināru programmas. Semināra laikā tika izstrādāta pamatkoncepcija domubiedru grupas rīcības plānam 2016.-2018. gadam, kas pēc semināra tika apspriests un papildināts. Semināru vadīja eksperts Dace KAVASA.

Pieci reģionālie semināri, kuru ietvaros:

 • mērķa grupas pārstāvji tika iepazīstināti ar likumdošanas izmaiņām izglītības jomā, izskaidrotas starptautiski atzītas tiesību normas izglītības un veselības jomā, vecāku tiesības un to līdzsvars ar bērna tiesībām, kā arī tika sniegts ieskats jautājumā par akadēmisko brīvību;
 • darba grupās (vecāki/skolēni/pedagogi) tika izdiskutētas, identificētās un pārspriestās ar izglītības cenzūru saistītās problēmsituācijas;
 • izdiskutētas galvenās jutīgas tēmas/problēmas un vērtēts, kā tās attiecas uz skolu padomju darbu un skolu administrācijas veidotajiem sadarbības modeļiem skola-vecāki-izglītojamie;
 • dalībnieki izglītoti par cilvēktiesību izpratni;
 • identificēti veiksmīgie un mazāk veiksmīgie sadarbības modeļi;
 • identificēti sadarbības modeļu skola-vecāki-izglītojamie būtiskākie principi, esošās sadarbības platformas un pielietojamie rīki.

Semināri notika:

 • 04.10.2016. Iecavā (Zemgale);
 • 10.10.2016. Liepājā (Kurzeme);
 • 06.10.2016. Cēsīs (Vidzeme);
 • 19.10.2016. Līvānos (Latgale);
 • 20.09.2016. Rīgā.

Tika organizēta papildu tikšanās ar izglītības darbiniekiem Lielvārdes novada Izglītības pārvaldes skolotāju konferencē (26.10.2016). Kopā tika sasniegti 305 cilvēki – bērnu vecāki, skolēni un pedagogi/izglītības darbinieki.

Projektu finansē: 

Latvijas valsts budžeta finansēta programma „NVO fonds”