Noslēgts

Jauniešu ar garīga rakstura traucējumiem seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību aizstāvība 2021. gadā

12. marts, 2021

Laika posmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 20. novembrim biedrība “Papardes zieds” īsteno Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” projektu “Jauniešu ar garīga rakstura traucējumiem seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību aizstāvība 2021.gadā”.

Šī projekta nolūks ir, iesaistot gan cilvēkus ar GRT, gan viņu piederīgos, gan aprūpē iesaistītos speciālistus, organizācijas un institūcijas, ka arī politiķus, panākt, lai personu ar garīga rakstura traucējumiem tiesības saņemt pilnvērtīgu informāciju un izglītošanu par seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesībām tiktu pilnvērtīgi īstenotas Latvijas Republikā, to nostiprinot gan normatīvajos dokumentos un gan ikdienas praksē.

Projekta tiešā mērķa grupa ir jaunieši ar garīga rakstura traucējumiem (JAGRT) Latvijā. Pēc Valsts izglītības informācijas sistēmas datiem par 2018./2019. gadu Latvijā ir 54 speciālās skolas bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, kurās kopā ir 7183 audzēkņi.

Projekta ietvaros tiek paredzēts īstenot kopā četras aktivitātes, kas savstarpēji viena otru papildina. Pirmkārt, piesaistot pētniekus, tiks īstenots kartografēšanas pētījums (in-country mapping), lai noskaidrotu un apzinātu valstī novērojamos trūkumus un vajadzības JAGRT jauniešiem piemērotas un drošas vides nodrošināšanā, īpašu uzmanību pievēršot seksuālajai un reproduktīvajai veselībai.

Otrkārt, projekta ietvaros paredzētas vairākas tikšanās gan Rīgā, gan citos reģionos ar JAGRT aprūpē iesaistītajām pusēm, respektīvi, gan tuviniekiem, gan organizāciju, valsts un pašvaldību institūciju pārstāvjiem, gan pašiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Šo tikšanos mērķis ir kopīgu diskusiju ceļā identificēt un apkopot izaicinājumus un nepilnības Latvijā, kas saistītas ar JAGRT izglītošanas par SRVT jautājumiem nepietiekamo apjomu/pieejamību, kā rezultātā tiktu izstrādāta kopīga vēlamās rīcības “pozīcijas vēstule”, ar kuru vērsties pie Saeimas deputātiem, atbildīgajām ministrijām, LR augstākajām amatpersonām.

Treškārt, projekta ietvaros tiks īstenota komunikācijas kampaņa sociālajos portālos ar mērķi pievērst sabiedrības uzmanību, izcelt un aktualizēt problēmas, ar kurām ikdienā saskarās šī nereti stigmatizētā, sociālajam riskam pakļautā sabiedrības grupa. Īpašs uzsvars tiks likts uz pašu cilvēku ar GRT pieredzes stāstiem, kuros cilvēki dalīsies ar savu pieredzi, sapņiem un vēlmēm, lai ilustrētu, ka šai sabiedrības grupai ir tādas pašas vēlmes veidot attiecības, ģimeni un būt laimīgiem kā ikvienam citam sabiedrības loceklim, lai tādā veidā veicinātu izpratni un iekļaušanu. Kampaņas ietvaros tiks izstrādāti un sabiedrībai publicēti vismaz 4 video un vismaz 4 raksti, kuros eksperti, ģimenes locekļi, darbinieki, pašas personas ar GRT dalīsies savos pieredzes stāstos.

Ceturtkārt, projekta noslēgumā tiks organizēts pasākums Saeimā, kurā tiks prezentēta visa iepriekšējās aktivitātēs minētā, apkopotā informācija un secinājumi, tiks dota platforma cilvēkiem ar GRT vai viņu pārstāvjiem uzrunāt likumdevēju tiešā veidā, lai tādējādi aicinātu uz plašāku diskusiju un proaktīvu rīcību valsts amatpersonas, lai celtu šīs mazaizsargātās sabiedrības grupas labklājību, atgādinot, ka cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem ir tādas pašas seksuālās un reproduktīvās tiesības kā ikvienam sabiedrības loceklim.

Projekts norisinās visā Latvijas teritorijā.

#NVOfonds2021

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.